This is some text inside of a div block.
ЗА НАС
malko teatro logo
Bla bla

A Malko Teatro az egyetlen határon túli hivatásos bolgár színház.1996-ban jött létre, mint független bolgár nemzetiségi színházitársulat. Hadzsikosztova Gabriella és C. Nagy István miutánévekig tanítottak a szófiai és a budapesti színművészetiegyetemen létrehoztak egy olyan színházat, ahol a saját művésziízlésüknek és erkölcsi normáiknak megfelelően alkothatnak. AMalko Teatro céltudatosan törekszik egy elfogadhatóbb színházialternatíva létrehozására. Nyíltan, következetesen őrzifüggetlenségét mind művészi, mind strukturális szempontból.Gátlástalanul csúszik át műfaji, nyelvi, formai határokon,játszik bolgár, magyar és német nyelven.

A Malko Teatro nyitott tér a művészetek közötti párbeszédszámára. Előadásaiban ötvözi a tradíciót és az innovációt,az autentikus zenét és a jazzt, valamint a kortárs táncot, aképzőművészetet és az újmédiát, létrehozva új formákat ésműfajokat. A színház kialakította saját művészi arculatát,amely több országban is elismerést nyert. Többnyelvűségétkihasználva a színház gyakran vendégszerepel Bulgáriában ésszámos nemzetközi színházi fesztiválon. A Malko Teatrojelentősen hozzájárul egy színház szerető, a magas kultúrairánt fogékony fiatal nemzedék kineveléséhez.

2010-ben Hadzsikosztova Gabriella a Magyar Köztársaság AranyÉrdemkereszt kitüntetését vehette át. 2013-ban a Malko Teatrónakítélték a Nemzetiségekért Díjat. 2014-ben C. Nagy István, aszínház főrendezője elnyerte a bolgár Kulturális Minisztériumrangos elismerését, az „Arany Évszázad” – Nagy SimeonPecsétjét.„A MALKO TEATRO nemcsak Magyarországon és Bulgáriábanreprezentálja a bolgár kultúrát, hanem Európa különbözővárosainak fesztiváljain is. Késélen táncolnak – az etnikaiérzékenység és a nemzeti identitás, a közönség, valamint amagas művészet elvárásai és a saját tradícióikhatármezsgyéjén.”SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS KONCEPCIÓA Malko Teatro nagymértékben járul hozzá a magyarországibolgárok identitástudatának erősítéséhez, kulturálisörökségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez, egyszínházszerető, magasabb kulturális igényű ifjúságkineveléséhez.

A Bolgár Országos Önkormányzat 1998 óta támogatja színházunkaterkölcsileg és anyagilag egyaránt. Együttműködésünk az egészkulturális tevékenységre kiterjed.A Malko Teatro számára a témaválasztás szabadsága, a formanyelvszabadságát is jelenti, valamint a lehetőséget, hogy mégjáratlan színházi utakra tévedjünk. Bár nem törekedtünk rá,elemzőink szerint létezik egy saját, senkivel össze nem keverhetőstílusunk, ami felfedezhető prózai, mozgásszínházi,koncertszerű és fuzionális előadásainkban egyaránt.Felhasználunk új technikákat, de számunkra a forma csak eszköz.A mi érdeklődésünk központjában nem az esztétizálás, hanem amondanivaló és a közönség élménye közötti út van.Előadásaink tele vannak zenével, mozgással és látványelemekkel,modern audiovizuális hatásokkal, amelyek a legkülönfélébbközönségre is hatást gyakorolnak. Változatos színházieszközöket használunk, a hagyományok gazdag forrásától amodern kifejezőeszközökig. A Malko Teatro előadásaiba beleszőttautentikus bolgár népdalok és népszokások nagy része az alkotóksaját bulgáriai gyűjtéseiből származik.

A Malko Teatro erősíteni szeretné a Magyarországon élőnemzetiségek közötti kapcsolatot is. Hoztunk már létre kétnyelvűelőadást a Szerb Színházzal, és mivel Hadzsikosztova Gabriella anémet nyelvet is anyanyelvi szinten beszéli (több mint tíz évigvolt a szekszárdi Német Színház tagja), feladatunknak tekintjük,hogy időnként német nyelvű előadásokat is létrehozzunk, amiketinteretnikus estek keretében játszunk.

Nem feladatunk, hogy önmagunkat minősítsük, de mivel az utóbbiidőben volt alkalmunk utazni, és más országok színházaivalösszemérnünk magunkat, nyugodtan állíthatjuk, hogy színházunkművészileg és technikailag is állja a versenyt. Munkatársainkkiválasztásában egyrészt a magas szakmai színvonalra törekszünk,másrész szeretnénk kinevelni magunk mellé egy színházszeretőés értő fiatal csapatot, akik majd továbbvihetik munkánkat.

Tevékenységünk kisebb, de nem kevésbé fontos részét képezi,hogy kisgyerekek számára elérhetővé tegyük a színházzal valótalálkozást. 2012-ben indítottuk be „Beavató Színház”programunkat. Óvodákban, általános iskolákban is játszunkrendszeresen, olyan konstrukcióban, hogy a gyerekek ingyen nézhessékelőadásainkat. Beszédtechnika és énekórákat tartunk a BolgárNyelvoktató Nemzetiségi Iskolában, néprajzi ésénekfoglalkozásokat szervezünk bolgár gyerekeknek, filmklubkeretében bolgár filmeket vetítünk.

Az előadásaink után közönségtalálkozókat szervezünk.

A Malko Teatro feladatának tarja a két ország közötti (sajnoserősen megfogyatkozott) kulturális kapcsolatok életben tartását.Társulatoknak, együtteseknek szervezünk Magyarországifellépéseket. Szoros kapcsolatokat ápolunk több Bulgáriaiszínházzal, ahol nem csak fellépünk, de workshopokat tartunk ésrendezéseket is vállalunk.

Magyar darabokat fordítunk bolgárra és sikeresen kiajánljukazokat anyaországi színházaknak, valamint bolgár darabokatfordítunk magyarra, amelyek közül már több bemutatásra vagykiadásra került.

A Malko Teatro nézőpárti. Hazai és nemzetközi sikereitelsősorban a közönség szeretetének köszönheti, pedig soha nemtett sem ízlésben, sem minőségben engedményeket, de fontosnaktartja a nézővel való közvetlen párbeszédet.

A Malko Teatro a pozitív kritikai visszajelzéseknek köszönhetőenérezte úgy, hogy elindulhat a külföldi fellépések irányába.Első sikeres útjaink után döntöttünk úgy, erősítjük ezt azirányt, nyitunk új országok felé. Ennek köszönhetően az elmúltévekben felléphettünk Svédországban, Macedóniában,Bulgáriában, Németországban, Lengyelországban, Angliában ésRomániában is. Jelenleg évi 3-4 külföldi fesztiválon valórészvételt tervezünk, bár ennél több meghívásunk van, anyagiés emberi forrásaink azonban korlátozottak.

Sikerrel vettünk részt európai uniós projektben is. Az EurópaiKulturális Párbeszéd évében a Kultúra 2007-2013 programban aMalko Teatro nyert egy nemzetközi színházi pályázaton, amelyneka főszervezője a Nikolaj Hajtov Rodopei Drámai Színház volt,további résztvevői pedig a Riszto Siskov Drámai Színház –Bitola-Macedónia és a Guillotine Színház –Stockholm-Svédország.

Külföldi sajtónk jelenleg számottevőbb, mint a hazai, többmagyar és külföldi televízió és rádió készített anyagotmunkánkról az elmúlt években.Partnerszínházaink az anyaországban (többéves együttműködés):

Szófiai Teatar Atelie 313

Sztara Zagórai Állami Bábszínház

Plovdivi Drámai Színház

Szliveni Drámai Színház

Szliveni Állami Bábszínház

Mosoly és Könny Színház - Szófia

Fondacia Za Rodopite – Szmoljan

Gabrovói Drámai Színház

Ivan Vazov Nemzeti Színház - SzófiaPartnerszínházaink más országokban:

Mumerus Színház - Krakkó

Agencja Artystyczna „TES”- Torun, Lengyelország

BG Theater - Bécs

Riszto Siskov Drámai Színházzal – Bitola-Macedónia

Guillotine Színházzal – Stockholm- SvédországMás szervezetekkel való folyamatos együttműködés – azanyaországban:

Drámafordítók Klubja – Szófia

Plovdivi Néprajzi Múzeum

ACT Association – (Független Színházak Szövetsége Bulgária)Együttműködés kulturális Intézetekkel:

Bolgár Kulturális Intézet – Budapest

Bolgár Kulturális Intézet – Berlin

Magyar Kulturális Intézet – SzófiaÉvek óta rendszeresen együttműködünk a

a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, a Bolgár OrszágosÖnkormányzattal, a Fővárosi Bolgár Önkormányzattal, a BolgárNyelvoktató Nemzetiségi Iskolával, a Bolgár KétnyelvűNemzetiségi Óvodával, a II., IV., V., VI., IX., X., XII., XIV.,XV., XVII., XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattalés a Csepeli, a Szegedi, a Debreceni, a Felsőzsolcai, a Fertődi, aPécsi, a Szigetszentmiklósi, valamint a Halásztelki BolgárNemzetiségi Önkormányzattal.STRUKTURÁLIS KONCEPCIÓAz Alternatív Művészeti Alapítvány – (Malko Teatro), közhasznúnonprofit szervezetként működik.

A színház vezetői Hadzsikosztova Gabriella és C. Nagy Istvánlátják el a színház vezetésével kapcsolatos művészi ésadminisztratív feladatokat.

A Malko Teatro az alkotói folyamatban résztvevő alkotótársaitévek óta rendszeresen foglalkoztatja megbízási szerződéssel.

Főállású munkatársakat kellő támogatási összegek hiányábannem foglalkoztatunk.

Egész évben folyamatos műhelymunka folyik, aminek az eredményeévi egy-két bemutató.

A színház évi 50–80 előadást játszik (ebből 10-12-őtkülföldön), ami szinte meghaladja az erőnket.

Sok feladatot önkéntesek látnak el.

Oktatási tevékenységünket Hadzsikosztova Gabriella és C. NagyIstván végzi társadalmi munkában, Simon Attila pedig megbízásiszerződéssel.

Alkotóink számára évente egy workshopot szervezünk továbbképzéscéljából.